Tarjoamme myös seuraavia turvallisuuspalveluita:

Turvallisuusarvioinnit ja -auditoinnit

Erilaisilla yritysturvallisuuteen liittyvillä arvioinneilla ja auditoinneilla pyritään varmistamaan yrityksen tai sen kumppaniyrityksen häiriötön toiminta ja jatkuvuus kaikissa olosuhteissa sekä löytämään mahdolliset uhkat ja riskit toiminnassa ja toimitusketjuissa.

Turvallisuuskoulutukset ja -harjoitukset

Yrityksen turvallisuuskulttuurin kehittyminen edellyttää annettujen vaatimusten täyttämistä, toimintojen testaamista ja ennen kaikkea sovittujen turvallisuusprosessien kouluttamista ja harjoittelua. Tämä koskee pääosin yrityksen koko henkilöstöä. Erityisen tärkeää on, että yrityksen johto tuntee turvallisuuteen liittyvien kriisitilanteiden toimintamallit.

Jatkuvuudenhallinta

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan: ” Jatkuvuudenhallinta on huoltovarmuutta parantava organisaation prosessi, jolla organisaatio:

  1. Tunnistaa liiketoimintansa uhkat, riskit, häiriötilanteet ja riippuvuudet,
  2. Arvioi uhkien vaikutukset organisaatiossa ja sen toimijaverkostossa,
  3. Organisoi ja toteuttaa menettelytavat häiriötilanteiden varalle,
  4. Varmistaa kriittisten kumppaneidensa kyvyn toimia häiriötilanteissa ja
  5. Suojaa liiketoimintansa intressit ja arvontuotantokykynsä.

Jatkuvuudenhallinnalla luodaan toimintatapa vakavien häiriötilanteiden hallinnalle ja toiminnan jatkuvuudelle. Jatkuvuudenhallinta on yleensä omaehtoista toimintaa, mutta joillakin aloilla organisaatiot ovat myös lailla velvoitettuja varmistamaan toimintansa jatkuvuuden eri olosuhteissa.

Jatkuvuudenhallinnan systemaattisen kehittämisen avulla vähennetään toimintakatkoista aiheutuvia kustannuksia, parannetaan vastuuhenkilöiden kykyä toimia häiriötilanteissa, tehostetaan yhteistoimintaa häiriötilanteissa sekä nopeutetaan tilanteesta toipumista.”

Viranomaisyhteistyö

Vakavissa turvallisuustilanteissa tai niihin valmistauduttaessa edellytetään yritykseltä kykyä viranomaisyhteistyöhön. Tällöin kyseeseen tulee erityisesti yhteistyö pelastusviranomaisten ja poliisin kanssa. Yrityksen jatkuvuudenhallinnan kannalta on järkevää aloittaa yhteistyö mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja sopia toimintatavat tarkasti erilaisissa uhkaskenaarioissa ja kriisitilanteissa.

Tietoturvauhkiin ja -rikoksiin liittyen yhteistyökumppaneina ovat Liikenne- ja viestintäviraston (TRAFICOM) Kyberturvallisuuskeskus ja Poliisin Kyberkeskus.